Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU KOSIARKILODZ.PL

 

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego kosiarkilodz.pl, zasady korzystania z tego Sklepu oraz zasady zawierania i wykonywania umów w Sklepie. Sklep jest prowadzony pod adresem kosiarkilodz.pl przez ​ Michała Hofmana prowadzącego działalność pod firmą  FHU “LASOGRÓD” MICHAŁ HOFMAN, 94-109 Łódź, ul. Pienista 29, NIP 729-197-62-28, REGON 472938568.
 2. Sklep umożliwia Klientom:
 • dokonanie zakupu Towarów oferowanych w Sklepie;
 • skorzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

w szczególności w celu, o którym mowa w pkt (a).

 1. Sklep funkcjonuje i jest prowadzony zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:
 • zasady funkcjonowania i korzystania z Sklepu, w tym zasady zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Sklepu;
 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z korzystaniem z Sklepu;
 • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • obowiązki informacyjne Usługodawcy.

 

 • 2
 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
 • Sklep– system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny pl i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Usługodawca dokonuje sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie oraz udostępniający inne funkcje i Materiały funkcjonujące w ramach Sklepu;
 • Usługodawca – FHU “LASOGRÓD” MICHAŁ HOFMAN, 94-109 Łódź, ul. Pienista 29, NIP 729-197-62-28, REGON 472938568
 • Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta ze Sklepu w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu;
 • Materiały– wszelkiego rodzaju treści udostępniane w Sklepie;
 • Udostępnianie Materiałów – Usługę Elektroniczną pozwalająca Klientowi na zapoznanie się z Materiałami w ramach Sklepu;
 • Konto– Usługę Elektroniczną, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta i pozwalających na zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych w Sklepie przez Klienta;
 • Procedura Zamówienia – Usługę Elektroniczną, na którą składa się ogół funkcji informatycznych Sklepu stanowiących procedurę zawarcia umowy w Sklepie,  w szczególności pozwalających na wybór zamawianego Towaru, dostępna z wykorzystaniem Konta jak i bez korzystania z Konta;
 • Konsument– osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towary – ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Usługodawcę, z wykorzystaniem Sklepu, w asortymencie urządzeń ogrodniczych (spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych) oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak kosiarki, traktory ogrodowe, roboty koszące, pilarki, kosy i podkaszarki, nożyce do żywopłotów, wertykulatory, glebogryzarki, przecinarki do betonu, dmuchawy, odkurzacze i opryskiwacze, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, rozdrabniacze do gałęzi itp
 • Regulamin– niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Sklepu, zamieszczony na stronach Sklepu;
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną, Usługa Elektroniczna -ogół funkcji Sklepu oferujących określone usługi Klientom dotyczące korzystania z Sklepu, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze

w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Sklepie;

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.);
 • Ustawa o prawa konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
 • Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

 

 • 3
 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta Usługodawca informuje o następujących danych:
 • Firma:  FHU “LASOGRÓD” MICHAŁ HOFMAN,
 • Adres: ul. 94-109 Łódź, ul. Pienista 29,
 • NIP 729-197-62-28,
 • REGON 472938568
 • adres e-mail: biuro@kosiarkilodz.pl
 • Numer telefonu: tel. 42 661 55 35, kom. 501 830 457
 • Adresy stron internetowych: kosiarkilodz.pl

 

 • 4
 1. Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towaru poprzez Procedurę Zamówienia, która obejmuje: wybór zamawianego Towaru, wybór jednego z dostępnych sposobów płatności, wybór jednej  z dostępnych metod wydania Towaru (dostawy), dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 2. W razie prawidłowego złożenia przez Klienta zamówienia na Towar zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Usługodawcy. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty. Umowa w Sklepie zostaje zawarta po przesłaniu do Klienta akceptacji zamówienia, co może być potwierdzone przesłaniem informacji o potwierdzeniu otrzymania zamówienia.
 3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne w Procedurze Zamówienia oraz w toku informacji przesyłanych między Usługodawcą, a Klientem, w szczególności w akceptacji zamówienia lub wraz z akceptacją zamówienia. Dane wprowadzone w Procedurze Zamówienia oraz akceptacji zamówienia składają się na treść zawartej umowy. Możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy.
 4. Korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności, w tym wprowadzanie informacji oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
 5. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

 

 • 5
 1. Towary zamówione w Sklepie wydawane są za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej, przez odbiór własny lub transport własny Usługodawcy (dostępny dla dużych maszyn na odległość do 100 km)
 2. Dostawy Towarów są realizowane w ciągu 5 dni roboczych od wpływu środków z tytuły płatności za zamówienie, a w przypadku płatności gotówkowej  od potwierdzenia zamówienia-  co oznacza, że w tym terminie zamówiony Towar przekazywany jest do wysyłki, transportu lub gotowy do odbioru osobistego.

 

 • 6
 1. Płatności Klientów za Towary zakupione w Sklepie odbywają się poprzez formy płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jakie zostały udostępnione w Sklepie (w tym paypal, przelewy online, karty płatnicze i kredytowe), poprzez przelewy tradycyjne oraz poprzez płatność gotówkową (za pobraniem lub przy odbiorze osobistym). Istnieje możliwość płatności ratalnej.
 2. Określone w Sklepie ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny  obejmować kwotę podatku od towarów i usług, w przypadku gdy Usługodawca będzie podatnikiem tego podatku, a sprzedaż będzie stanowić czynność opodatkowaną. Ceny nie zawierają kosztów wydania Towaru (dostawy).
 3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Sklepie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • 7
 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na które składają się usługi organizacji sprzedaży, usługi komunikacyjne, usługi informacyjne i usługi udostępniania treści. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Klientowi wszelkich funkcjonalności Sklepu, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą umowy dotyczącej Towarów, a w szczególności polegają na:
 • udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Usługodawcy, Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania- usługi informacyjne i organizacji sprzedaży;
 • umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia- usługi komunikacyjne i organizacji sprzedaży,
 • umożliwieniu Klientowi zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny i kosztów wysyłki- usługi komunikacyjne i organizacji sprzedaży,
 • prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu- usługi informacyjne i organizacji sprzedaży,
 • udostępnianiu Materiałów w Sklepie- usługi udostępniania treści.
 1. Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.  Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. Umowa o Konto jest zawierana z chwilą zakończenia procedury rejestracji w Sklepie oraz rozwiązywana z chwilą usunięcia Konta. Klient może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną o charakterze ciągłym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 2. W wypadku Klientów  będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Klient obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 4. Poprzez Sklep  Usługodawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne:
 • Konto
 • Udostępnianie Materiałów
 • Procedura Zamówienia
 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
 • połączeniem z siecią Internet;
 • sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne
 • w stosunku do określonych Usług Elektronicznych- aktywnym adresem email
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy,  o których mowa w § 3 Regulaminu.
 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 9 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Usługodawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta udostępnionych przez niego.

 

 • 8
 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy (Towaru) bez wad.
 2. Klientowi przysługują w stosunku o Towarów prawa z tytułu rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 4. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy, dostarczyć wadliwy Towar na adres Usługodawcy, o którym mowa w § 3 Regulaminu. Dotyczy to również zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy i wymiany Towaru na wolny od wad.
 6. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami (przedsiębiorcy), odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na zasadzie art. 558 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 9
 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

(a)       dotyczącej Towarów;

(b)      dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a)       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

(b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

(c)        o świadczenie Usług Elektronicznych jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Usługa została zrealizowana częściowo prawo odstąpienia nie przysługuje wobec zrealizowanej części;

 1. Konsument odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towaru)będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (Towaru).
 2. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług Elektronicznych za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Usługi Elektroniczne stanowią dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w związku z czym po rozpoczęciu świadczenia prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

 • 10
  1. Dostęp i korzystanie ze Sklepu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu  oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.

 

 • 11
  1. Sklep i czynności związane z zawieraniem umów w Sklepie są dostępne w języku polskim.
 1. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem Sklepu przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  • mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
  • sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
  • w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania

z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania

z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

zgodnie z zasadami tych procedur udostępnianymi przez podmioty za nie odpowiedzialne.

 1. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W przypadku Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym zmiana Regulaminu wchodzi w życie jeśli Klient nie wypowie umowy o taką usługę w najbliższym terminie wypowiedzenia (np. poprzez usunięcie Konta).
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

Załącznik do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Towarów oraz dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,

w którym:

 • weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 • w przypadku umowy dotyczącej wielu rzeczy-  weszli Państwo

w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  weszła w posiadanie ostatniej

z  rzeczy;

 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  Michała Hofmana prowadzącego działalność pod firmą  FHU “LASOGRÓD” MICHAŁ HOFMAN, 94-109 Łódź, ul. Pienista 29, NIP 729-197-62-28, REGON 472938568  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania przez Usługodawcę rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: FHU “LASOGRÓD” MICHAŁ HOFMAN, 94-109 Łódź, ul. Pienista 29

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu

od umowy:

 • sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • o świadczenie następującej usługi(*)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………..

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………….

–   Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………….

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………………………………………………………..

–   Data………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

X